Electric Field Intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Intro
Mô tả This activity helps students to visualize electric fields and the electrostatic forces which they create.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electric, field
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Mr. Reger
Trường / Tổ chức McGuffey HS
Ngày đăng ký 21/01/2015
Ngày cập nhật 21/01/2015