Sugar and Salt Solutions - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sugar and Salt Solutions - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Sugar and Salt Solutions simulation, with annotations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá compounds, conductivity, covalent, dissociation, ionic, ions, molecular
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 08/07/2015