Concentration - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concentration - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions for use with the Concentration simulation, with annotations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, dilution, molarity, solute, solution, solvent
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 08/07/2015