Forces and Motion: Basic - Concept Introduction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion: Basic - Concept Introduction
Mô tả This is a lab designed for younger students who are being introduced to forces and the motion which can result from their sum.
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Chứng minh, Concept questions, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Forces, Motion, Phet, Simulation
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Stephen N. Clontz, M. Ed.
Trường / Tổ chức Whiteville City Schools
Ngày đăng ký 24/10/2014
Ngày cập nhật 24/10/2014