Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel)
Mô tả In this lesson/activity, students explore the differences between series and parallel circuits as they use the sim to light several bulbs at once. This is Day 2 of the 3 day unit, but can also be used independently.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, parallel circuit, series circuit
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Meaghan Hixson
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 04/08/2014
Ngày cập nhật 30/10/2017