Models of Atom A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Models of Atom
Mô tả In this lab, students explore and compare different models of an atom.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bohr model, hydrogen atom, models of an atom
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014