Investigating Properties of Transverse Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Properties of Transverse Waves
Mô tả Students investigate the properties of transverse waves - tension, frequency, amplitude and damping. They also explore what happens when a wave is attached to a fixed and a loose end.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, damping, frequency, tension
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 21/07/2014