Hooke's Law (Hands-on & PhET) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law (Hands-on & PhET)
Mô tả This is a two day lab. In the first day, students conduct a hands-on investigation to calculate the spring constant of a rubber band and a spring. The second day, they use the PhET sim. At the end of the second day, they compare their experiences using the sim and the hands-on lab.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá hooke's law
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Elyse Zimmer
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 20/09/2018