Physical vs Chemical Change 8th grade Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Physical vs Chemical Change 8th grade
Mô tả Student worksheet. Answer key follows.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá LoCoM, chemical change, physical change, products, reactants
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Becca Kreidler
Email liên lạc rkreidle@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Jefferson County Public Schools
Ngày đăng ký 29/04/2014
Ngày cập nhật 07/05/2014