Physical vs Chemical Change 8th grade การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Physical vs Chemical Change 8th grade
คำบรรยาย Student worksheet. Answer key follows.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ LoCoM, chemical change, physical change, products, reactants
สถานการณ์จำลอง สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ


ผู้เขียน Becca Kreidler
อีเมลล์ติดต่อ rkreidle@jeffco.k12.co.us
โรงเรียน/หน่วยงาน Jefferson County Public Schools
ส่งข้อมูลแล้ว 29/4/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/5/2014