Completing a Circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Completing a Circuit
Mô tả Students explore various components that make up a circuit in order to develop an understanding of electricity and the flow of electrons through a circuit.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, electricity, inquiry
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Steven Borst
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 11/03/2014
Ngày cập nhật 11/03/2014