Heat it Up A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Heat it Up
Mô tả This activity is designed to be used early on in the study of matter. It is a basic activity and is best for middle school
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Kinetic Molecular Theory
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Doug Spicher
Trường / Tổ chức HCPSS
Ngày đăng ký 24/02/2014
Ngày cập nhật 24/02/2014