RGB Color A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề RGB Color
Mô tả For this activity, many teachers find it helpful to have kids "play" for a few moments prior to engaging in the activity. This allows kids time to figure out the tools and get familiar with how they work
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Color, Light
Mô phỏng Quan sát màu sắc


Tác giả Doug Spicher
Trường / Tổ chức HCPSS
Ngày đăng ký 19/02/2014
Ngày cập nhật 24/02/2014