Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law
Mô tả A methodological guide for virtual lab activities on Gay-Lussac's law. In Armenian educational environment this is a new type of learning material. Virtual lab work can provides ample opportunities to observe the physical phenomenon in detail and step-by-step, make measurements and plot graphs. The methodological guide is based on Gas Properties PhET sim translated by the author of current contribution
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Armenian
Từ khoá Gay-Lussac, gas parameters, lab
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Gagik Demirjian
Trường / Tổ chức Gyumri State Pedagogical Institute
Ngày đăng ký 23/12/2013
Ngày cập nhật 23/12/2013