Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)
Mô tả Students will "discover" the relationship between magnetic field strength and distance for a bar magnet. They will also "discover" the relationship between magnetic field strength and distance, number of loops, and voltage for an electromagnet.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electromagnets, inquiry, magnetism, magnets, solenoids
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Bruce Palmquist
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 19/05/2013
Ngày cập nhật 19/05/2013