Forces, Friction and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces, Friction and Motion
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá applied force, force, friction, friction force, motion
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Monique Modeste
Trường / Tổ chức CUNY Hunter College
Ngày đăng ký 18/03/2013
Ngày cập nhật 18/03/2013