Forces, Friction and Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Forces, Friction and Motion
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه applied force، force، friction، friction force، motion
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Monique Modeste
مدرسه / سازمان CUNY Hunter College
ارسال شده 3/18/13
بروزرسانی شده 3/18/13