Capacitors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitors
Mô tả Exploration of how capacitance depends on Area, and plate separation. Exploration of how energy depends on capacitance and voltage. In Addition, combinations of capacitors are explored (not using Simulation).
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitors
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 29/12/2012
Ngày cập nhật 29/12/2012