Static Pressure


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Pressure
Mô tả This is an easy 2 page intro to fluids for my AP Physics B class. It leads students to explore pressure at depth, Pascal's Principle, hydraulic pistons, and the difference between absolute and gauge pressure. We will have previously discussed density and pressure. AP Physics B students will also need Archimedes' Principle and Fluid Dynamics labs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá fluids, pressure, static
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Ray Smola
Trường / Tổ chức Heidelberg HS
Ngày đăng ký 04/12/2012
Ngày cập nhật 04/12/2012