Virtual Circuit Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Circuit Lab
Mô tả Explore relationships in a parallel and series circuit and use those to explain what is going on in a simple combination circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Joanna MacDonald
Trường / Tổ chức St Francis High School, Sacramento
Ngày đăng ký 08/10/2012
Ngày cập nhật 06/05/2013