Models of Hydrogen Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Models of Hydrogen Exploration
Mô tả This is an exploration. I would like to thank Ashley Webb for her handout (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3465). I just made a few changes and added images for the directions.I have added lesson plans and a follow-up activity on electron configuration.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, energy level, inquiry, light, model, phet, photon
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/09/2012
Ngày cập nhật 19/05/2015