Models of Hydrogen Exploration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Models of Hydrogen Exploration
Mô tả This is an exploration. I would like to thank Ashley Webb for her handout (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3465). I just made a few changes and added images for the directions.I have added lesson plans and a follow-up activity on electron configuration.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, energy level, inquiry, light, model, phet, photon
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/09/2012
Ngày cập nhật 19/05/2015