Force and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion
Mô tả
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dynamics, force, friction, mass, motion, normal force, weight
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ, Lực và Chuyển động, Ma sát


Tác giả Caroline Kenneally
Trường / Tổ chức Notre Dame Academy Hingham
Ngày đăng ký 05/09/2012
Ngày cập nhật 05/09/2012