Force and Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force and Motion
वर्णन
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द dynamics, force, friction, mass, motion, normal force, weight
सादश्य एक प्रतलीय बल, बल आणि गती, घर्षण


लेखक Caroline Kenneally
शाळा/संस्था Notre Dame Academy Hingham
दाखल दिनांक 9/5/12
आद्यवत 9/5/12