Energy Skate Park Basics Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Basics Lesson
Mô tả Lesson Objectives: 1. Students will be able to examine how an object’s potential and kinetic energy change as it moves and how an object’s total energy remains constant. 2. Students will be able to determine the variables that affect an object’s potential and kinetic energy. 3. Students will be able to Propose modifications to the Energy Skate Park Basics PhET simulation. Standards: TEKS Science: 6.2C-D, 6.8A-B; CCRS Science Standards: VIII-D1, VIII-D2 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic energy, position, potential energy, velocity
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả UTeach Middle School PhET Team
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức UTeach UT-Austin
Ngày đăng ký 04/06/2012
Ngày cập nhật 26/05/2015