Thermodynamics of Skating


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Thermodynamics of Skating
Mô tả Students work through a guided inquiry to measure effects of different variables on the skater then use what they learn to design appropriate tracks and explain reasoning for each design. About 40 minutes needed to complete.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation, Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Joel Barthel
Trường / Tổ chức MLHS
Ngày đăng ký 10/02/2012
Ngày cập nhật 10/02/2012