Ramp Middle School Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ramp Middle School Inquiry
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá free body diagrams, inclined palns
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Ariel Paul, Courtney Fadley
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 31/01/2012
Ngày cập nhật 31/01/2012