Math in Motion - Tasks A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Math in Motion - Tasks
Mô tả Students simulate various feats such as throwing a free throw, jumping a car, or shooting a missile over the Eiffel Tower and then write a quadratic equation for the projectiles path.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quadratics
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Sam Jones
Trường / Tổ chức NHPS
Ngày đăng ký 22/12/2011
Ngày cập nhật 22/12/2011