Constant Acceleration Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Constant Acceleration Motion
Mô tả
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, excel, graphs, time law
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Paolo Bonifacio
Trường / Tổ chức American School of Milan
Ngày đăng ký 30/10/2011
Ngày cập nhật 30/10/2011