Structure of the Atom Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Structure of the Atom
Mô tả This lesson is to introduce the vocabulary of proton, neutron, electron, nucleus and neutral atom through discovery. It is also an anchor activity for the entire unit on atomic theory.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá parts of the atom, using the periodic table to name atoms
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Jackie Esler
Email liên lạc jacqueline.esler@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 06/07/2011
Ngày cập nhật 20/04/2015