The Two-Plate Special


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Two-Plate Special
Mô tả Learn the characteristics and relationships that govern parallel-plate capacitors. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Two Plate Special Answer Key" to [email protected].
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics B, Conceptual Physics Tech Lab, Phyz
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Dean Baird
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 02/02/2011
Ngày cập nhật 19/10/2014