1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing
Mô tả I let the kids spend a day doing this during my 1D Kinematics unit. I haven't started vectors yet, so the vector questions at the end are a preview for the next unit.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, graphing, kinematics, vectors, velocity
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Mê lộ, Chuyển động trong mặt phẳng., Khách bộ hành, Cộng Vector


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011