Momentum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momentum Lab
Mô tả I wrote this lab to help my freshman physics class investigate the law of conservation of momentum in 1-dimensional collisions before we discussed it in class.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, inquiry, momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Stephanie Givinsky
Trường / Tổ chức Lakeview High School
Ngày đăng ký 28/10/2010
Ngày cập nhật 31/10/2010