Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect
Mô tả For 9th grade Conceptual Physics. Activity involves lots of graphing
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá PE Effect
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 02/08/2010