D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel
Mô tả for 9th grade Conceptual Physics. In conjunction with hands-on labs has greatly improved student understanding of series and parallel circuits
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equivalent resistance, Parallel, Series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 02/08/2010