Limiting Reactants Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Limiting Reactants
Mô tả This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in Introductory Chemistry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atoms, Chemical equation, Coefficients, Excess reactant, Leftovers, Limiting reactant, Molecules, Products, Reactants, Reaction, Sandwich, Subscripts
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Kelly Lancaster, Kathy Perkins
Email liên lạc kelly.lancaster@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2011