Limiting Reactants A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Limiting Reactants
Mô tả This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in Introductory Chemistry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atoms, Chemical equation, Coefficients, Excess reactant, Leftovers, Limiting reactant, Molecules, Products, Reactants, Reaction, Sandwich, Subscripts
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Kelly Lancaster, Kathy Perkins
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2011