Series and Parallel Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series and Parallel Circuits
Mô tả This is a good "review" of concepts pertaining to current and voltage in series and parallel circuits; yet an introduction to power in circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Nicole Murawski
Trường / Tổ chức Royal Oak High School
Ngày đăng ký 15/02/2010
Ngày cập nhật 15/02/2010