Gravity and Planetary Orbits Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity and Planetary Orbits Lab
Mô tả A virtual lab activity to help students gain an intuitive understanding for how planetary orbits are affected by orbital velocity and the presence of other gravity-producing objects besides the sun.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ellipse, Energy, Gravity, Momentum, Orbits
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Patrick Harmon
Trường / Tổ chức Country Day School
Ngày đăng ký 22/04/2010
Ngày cập nhật 22/04/2010