Calculus Grapher for Math (Pre-Calculus or Calculus) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Calculus Grapher for Math (Pre-Calculus or Calculus)
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá calculus, math, phet
Mô phỏng Calculus Grapher


Tác giả Trish Loeblein, Mike Dubson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/09/2009
Ngày cập nhật 07/07/2013