Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier
Mô tả This is an inquiry based approach to an introduction to LeChatlier's principle using physical and chemical systems. Learning Goals: Students will be able to: Explain how to make an equilibrium system change and predict what changes will happen; Compare and contrast salt-solution, phase, and chemical equilibriums.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, lechatlier, phase change, phet, salt, shift
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/07/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016