Water Waves in an Electric Sink Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Water Waves in an Electric Sink
Mô tả I use this as a classroom activity. At certain points during the period, I will interrupt the students with discussions of what they've learned so far. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Waves in an Electric Sink Answer Key" to dean@phyz.org.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, NGSS, Phyz, amplitude, wavelength
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 22/03/2009
Ngày cập nhật 19/10/2014