Circuit Construction Kit Simulation Homework


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit Simulation Homework
Mô tả This homework contains a single multiple part problem taken from PHYS1020's second homework set revolving around the designated simulation. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 1020, circuit, construction, homework, kit, phys1020, sim, simulation
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Kathy Perkins, Carl Wieman
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 17/07/2008
Ngày cập nhật 08/01/2011