Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based)
Mô tả These are all my clicker questions for Salts and Solubility. You can download each lessons with the student directions individually
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, equilibrium, phet activity, precipitation, reactions, salts, solubility, solubility product
Mô phỏng Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/07/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013