Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based)
Mô tả These are all my clicker questions for Salts and Solubility. You can download each lessons with the student directions individually
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, equilibrium, phet activity, precipitation, reactions, salts, solubility, solubility product
Mô phỏng Muối và độ hoà tan


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 26/07/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013