Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to draw controlling vectors (position, velocity, or acceleration) when the red ball is moving in circles.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circular, math, motion, phet activity, rotation, vector
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/06/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013