Investigating waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating waves
Mô tả Lab is based on Active Physics (or Coordinated Science for the 21st Century) slinky investigation. 9th grade level.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, node, speed, standing wave, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Nancy Flowers
Trường / Tổ chức Everett High School
Ngày đăng ký 16/04/2008
Ngày cập nhật 16/04/2008