Modeling a planetary system


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling a planetary system
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kepler, orbit, planets
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Mark Kelly
Email liên lạc mark.kelly@dcsdk12.org
Trường / Tổ chức Chaparral HS
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 03/03/2008