Electrostatics Simulations: Introductory


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrostatics Simulations: Introductory
Mô tả This activity asks students to explore a pair of electrostatics simulations as an introduction to electrostatics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electrostatics
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện, John Travoltage


Tác giả David Moutoux
Trường / Tổ chức Jefferson County School District, Bear Creek High School
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 22/11/2008