Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based)
Mô tả These are all the clicker questions from my wave activities in one file.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, phet activity, superposition, waves
Mô phỏng Sóng âm, Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/02/2008
Ngày cập nhật 27/05/2015