Wave unit (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave unit (Inquiry Based)
Mô tả This is my entire wave unit. Each PhET lessons can also be downloaded individually in Word and Power Point from the database by looking up each activity as single contributions. I wanted to demonstrate how I use the PhET activities in the context of other activities in my course.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, phet activity, sound, strings, water, wave, waves
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng, Fourier: Tổng hợp sóng (HTML5), Tổng hợp sóng, Quang hình (HTML5), Quang hình, Cộng hưởng, Sóng âm, Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 22/02/2008
Ngày cập nhật 06/04/2022