Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based)
Mô tả Middle school lesson used for 8th grade integrated science class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic/potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 11/12/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008