Faraday's Electromagnetic Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Faraday's Electromagnetic Lab
Mô tả This lab is to help students build an understanding of general magnetism as well as its relationship to electricity. I have tried to make use of everything this simultaion has to offer.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Faraday Electromagnetic Lab
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Robert Kennedy
Trường / Tổ chức Hereford High School
Ngày đăng ký 11/12/2007
Ngày cập nhật 11/12/2007